TrustBite logo
TrustBite logo

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele při poskytování služby TrustBite, zejména právní poměry vznikající mezi stranami při uzavření smlouvy o poskytnutí služby a využívání služby prostřednictvím Webového , popř. prostřednictvím integrace do webového rozhraní jiného provozovatele.

 

 1. Definice
  1. „Provozovatel“ je obchodní společnost Lumegro, s.r.o., se sídlem na adrese Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 08827877, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 115461.
  2. „Webové rozhraní“ znamená internetovou stránku https://trustbite.cz/ a veškeré související přidružené internetové stránky, subdomény, ve vlastnictví Provozovatele, které provozuje Provozovatel za účelem poskytování Služby.
  3. „Služba“ znamená softwarovou službu s názvem „TrustBite“, dostupnou elektronicky na Webovém rozhraní; mezi jejíž hlavní funkcionality patří komplexní správa Recenzí. Detailní popis Služby je uveden na webovém rozhraní včetně hlavních vlastností Služby.
  4. „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
  5. „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je možnost užívání Služby Uživatelem za podmínek uvedených na Webovém rozhraní a v těchto VOP.
  6. „Uživatel“ znamená jakoukoliv podnikající právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která Službu užívá.
  7. „Registrace“ znamená Registrace Uživatele za účelem uzavření smlouvy a užívání Služby. K registraci dochází po zvolení a vložení přístupových údajů do databáze Služby dle instrukcí na webovém rozhraní. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na Webovém rozhraní je založen Uživatelský účet.
  8. „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Služby, která je Uživateli přístupná po Registraci. Prostřednictvím Uživatelského účtu může Uživatel především kupovat jednotlivé tarify a využívat Službu. Případné další funkce Uživatelského účtu jsou uvedeny na Webovém rozhraní.
  9. “Recenze” znamená každá jednotlivá recenze, která bude evidována v Uživatelském účtu ke konkrétní doméně Uživatele.

 

 1. Předmět smlouvy
  1. Předmětem smlouvy je poskytování Služby, jejíž základní funkcionalitou je komplexní správa Recenzí za cenu dle tarifu zvoleného Uživatelem. Popis Služby je blíže uveden na Webovém rozhraní včetně jejích hlavních vlastností, s jejím obsahem má Uživatel možnost se seznámit prostřednictvím využití bezplatného tarifu. Povinnosti Provozovatele dle těchto VOP se na využívání bezplatného tarifu použijí přiměřeně.
  2. Uzavřením smlouvy Provozovatel uděluje Uživateli právo užívat Službu v rozsahu a za podmínek uvedených na Webovém rozhraní Provozovatele. Uživatel se naproti tomu za užívání Služby zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši dle tarifu který si zvolil v jeho Uživatelském účtu. Výše ceny jednotlivých tarifů je uvedena na Webovém rozhraní (dále jen „Tarifní cena“).
  3. Uživatel má možnost v rámci jednoho Uživatelského účtu spravovat Recenze k více doménám. Tarify ke každé ze zadaných domén jsou na sobě nezávislé z hlediska počátku období, limitu Recenzí i zvolené tarifní ceně, ačkoli jsou z důvodu uživatelské přívětivosti spravovány v jednom Uživatelském účtu. Platí tedy, že jedna vložená doména v Uživatelském účtu rovná se jeden tarif, jeden limit spravovaných Recenzí vůči doméně.
  4. Služba je Uživateli poskytnuta po aktivaci tarifu, ke kterému dojde v Uživatelském účtu po úhradě Tarifní ceny. Služba je aktivní po dobu tarifního období, které činí jeden měsíc ode dne úhrady Tarifní ceny za měsíc, popř. jeden rok ode dne úhrady Tarifní ceny za rok (dále jen „Období“).  Období, na které je Služba uhrazena, je uvedeno v rámci Uživatelského účtu.
  5. V případě, že Uživatel vyčerpá maximální limit spravovaných Recenzí v rámci aktivovaného tarifu, má možnost po skončení nebo i během Období přejít na vyšší tarif, a to prostřednictvím zvolení tarifu s vyšším limitem v Uživatelském účtu. V případě přechodu na vyšší tarif v průběhu již probíhajícího Období bude vyšší tarif Uživateli zpřístupněn v okamžiku, kdy na výzvu Provozovatele uhradí rozdíl mezi Tarifní cenou nově zvoleného a původního tarifu za Období.
  6. V případě, že v daném Období nedojde k vyčerpání počtu spravovaných Recenzí, může Poskytovatel na základě svého uvážení převést Uživateli nevyčerpaný počet Recenzí na následující Období. Tento postup je výsledkem obchodního uvážení Poskytovatele.
  7. V případě, že v daném Období dojde k vyčerpání počtu spravovaných Recenzí dle zvoleného tarifu a Uživatel nepřejde na tarif s vyšším limitem dle odst. 2.5 a nebude umožněno využití nevyčerpaného počtu Recenzí dle odst. 2.6, nebude moci Uživatel využívat Službu do začátku nového Období, tzn. že v uvedeném období nebudou v Uživatelském účtu zobrazovány nové Recenze, nebude možné na ně reagovat ani využívat další spojené funkce, a to až do doby, kdy dojde k restartování limitů požadavků a Služba bude opět zpřístupněna a veškeré funkce budou obnoveny.
  8. Pokud bude po dobu 6 měsíců Uživatelský účet neaktivní, vyhrazuje si Provozovatel právo uživatelský účet bez náhrady zrušit. Neaktivním Uživatelským účtem se rozumí účet, na který po uvedenou dobu neproběhlo žádné přihlášení a není aktivován žádný tarif. Zrušením Uživatelského účtu dojde k výmazu všech dat Uživatele.

 

 1. Proces uzavření Smlouvy
  1. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby uživatel provedl Registraci dle instrukcí na Webovém rozhraní. Vytvořením účtu a zaškrtnutím příslušných políček Uživatel souhlasí s poskytováním Služby dle obsahu uvedeném na Webovém rozhraní a s těmito VOP, které jsou Uživateli zpřístupněny při Registraci. Kliknutím Uživatele na tlačítko vedoucí k Registraci bez ohledu na jeho aktuální pojmenování je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a dochází jím k uzavření Smlouvy a vytvoření Uživatelského účtu. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost ustanovení VOP. Uživatel výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
  2. Uživatel souhlasem s VOP potvrzuje, že je podnikající osoba, která vystupuje ve vztahu k Provozovateli v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, a současně bere na vědomí, že mu z tohoto důvodu nepřísluší práva spotřebitele ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

 1. Úhrada ceny
  1. Cena služby je vždy uvedena na Webovém rozhraní. Cena je uvedena bez DPH a při úhradě tarifu bude o DPH v zákonné výši zvýšena.
  2. Jednotlivé tarify Uživatel zakoupí prostřednictvím jejich zvolení v rozhraní Uživatelského účtu ve vztahu k dané doméně, případně jiným způsobem uvedeným na Webovém rozhraní.
  3. Fakturační údaje budou automaticky vyplněny dle informací zadaných v Uživatelském účtu. Uživatel je povinen tyto údaje v případě změny aktualizovat. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost v případě neaktuálnosti zadaných údajů. V případě, že Uživatel uvede v Uživatelském účtu fakturační údaje jiné osoby, má Provozovatel za to a je v dobré víře, že je Uživatel zmocněn zavázat tuto jinou osobu k úhradě ceny.
  4. Cenu tarifu lze uhradit platební kartou online nebo převodem na bankovní účet Provozovatele. Případné další možnosti jsou uvedeny na Webovém rozhraní. Platba je možná v oficiální měně České republiky, není-li na Webovém rozhraní uvedeno něco jiného.
  5. Tarif bude zpřístupněn podle způsobu platby, kterou Uživatel zvolí. V případě platby online platební kartou bude tarif zpřístupněn prostřednictvím Uživatelského účtu ihned po obdržení platby. Pokud se Uživatel rozhodne pro bankovní převod na účet Provozovatele služby, bude tarif zpřístupněn prostřednictvím Uživatelského účtu do 24 hodin po připsání platby na účet Provozovatele. Uživatel souhlasí s tím, aby byla přednastavena automatická platba, prostřednictvím které bude po provedení první platby docházet k automatické úhradě příslušného tarifu každý měsíc/rok. Pokud Uživatel nebude mít zájem o automatickou platbu, je možné automatickou platbu zrušit prostřednictvím nastavení Uživatelského účtu. V rámci automatické platby budou využity údaje platební karty zadané v první platbě, a Uživatel tímto dává souhlas k takovéto úhradě prostřednictvím platební karty. Nastavení platby lze kdykoliv změnit v Uživatelském účtu. Pokud Uživatel deaktivuje možnost automatické úhrady, je povinen vždy před uplynutím Období řádně zaplatit Provozovateli Tarifní cenu na následující Období. V případě, že před začátkem nového Období nebude Tarifní cena uhrazena, poskytování Služby bude do dne její úhrady ze strany Provozovatele pozastaveno.
  6. Veškerá finanční plnění se považují za uhrazená připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

 

 1. Práva a povinnosti spojená s poskytováním a užíváním Služby
  1. K užívání Služby je třeba přístup k síti internet a internetový prohlížeč. Na základě Registrace Uživatele provedené na webové stránce Provozovatele může Uživatel přistupovat do svého Uživatelského účtu. Aktivace účtu proběhne zpravidla skrze zadanou e-mailovou adresu. Přístupové údaje do Uživatelského účtu má povinnost Uživatel uchovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu třetí osobou. Informace uvedené při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může Provozovatel bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích je Uživatel povinen bezodkladně aktualizovat údaje v Uživatelském účtu.
  2. Uživatel má možnost užívat Službu buď v rámci webového rozhraní, popř. má možnost užívat službu v rozhraní provozovatele, který mu poskytuje služby spojené s provozem jeho domény nebo internetového obchodu a který spolupracuje s Provozovatelem pokud to zvolený tarif umožňuje. Seznam spolupracujících provozovatelů je uveden na Webovém rozhraní. Postup pro integraci Služby do rozhraní jiného provozovatele je popsán v Uživatelském účtu. V případě, že Uživatel bude mít jakékoliv problémy s integrací do rozhraní spolupracujícího provozovatele, zavazuje se Provozovatel pro uskutečnění integrace vyvinout potřebnou podporu a součinnost. Uživatel bere na vědomí, že užití Služby může být dále přizpůsobeno rozhraní spolupracujícího provozovatele. Hlavní funkcionality Služby by měly zůstat zachovány v porovnání s užíváním Služby prostřednictvím Uživatelského účtu. Nehledě na integraci Služby do rozhraní jiného Provozovatele, nákup Služby, správa Uživatelského účtu, ukončení smlouvy a další související správa poskytování Služby probíhají nadále výhradně v Uživatelském účtu dostupném z Webového rozhraní.
  3. V případě poruchy, nesrovnalosti či chyby, je Uživatel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit Provozovateli, a to nejlépe prostřednictvím e-mailové adresy Provozovatele uvedené na Webovém rozhraní.
  4. Uživatel bere na vědomí, že může dojít k dočasnému omezení či přerušení dostupnosti Služby, a to především z důvodu spojených s aktualizací a údržbou, tj. hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele. Vyšší mocí se rozumí pro účely těchto VOP mimo jiné porucha serveru či jiného hardware, který slouží k zajištění chodu poskytované Služby, nebo nedostupnost Služby z důvodů nefunkčnosti služeb poskytovaných třetími osobami.
  5. Provozovatel má právo poskytovanou Službu nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
  6. Uživatel se zavazuje při užívání Služby jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním nevznikla žádná škoda, nebyla narušena práva třetích osob a/ nebo nedošlo k porušení právních předpisů.
  7. Uživatel má právo na užívání Služby za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušného Webového rozhraní.
  8. Provozovatel má právo Uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Uživatelského účtu dochází Uživatelem k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek. Dále je Provozovatel oprávněn zablokovat či odstranit obsah, pokud by byl v rozporu s právními předpisy, nebo těmito VOP. Za účelem šetření domnělých porušení těchto VOP je Provozovatel oprávněn zkontrolovat obsah Uživatele v Uživatelském účtu, s čímž Uživatel souhlasí. Při využívání Webového rozhraní Uživatel nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.
  9. Veškerá práva ke Službě a k jejím jednotlivým částem jsou výhradním majetkem Provozovatele. Obsah Webového rozhraní Provozovatele, obsah Služby a webový obsah, který se službou souvisí a všechny na nich a v souvisejících tištěných médiích publikované materiály (propagační letáky, videa, inzerce, texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Provozovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez předchozího písemného souhlasu.
  10. Služba je dále autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá majetková práva ohledně Předmětu Smlouvy náleží Provozovateli.
  11. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní nebo v důsledku vyšší moci, nebo z důvodu jeho užití v rozporu s jeho určením.
  12. Pokud se při užívání webového rozhraní Uživatel dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je Provozovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Uživatel dále povinen uhradit škodu, která jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

 

 1. Trvání smlouvy a ukončení spolupráce
  1. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
  2. Uživatel má právo Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností kdykoli, a to prostřednictvím zrušení Uživatelského účtu na Webovém rozhraní. V tomto případě nemá Uživatel nárok na vrácení již uhrazené Tarifní ceny za dané Období a nevyužitá část bez náhrady propadá.
  3. Provozovatel má právo Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností kdykoli z důvodů výslovně uvedených v těchto VOP, nebo z jeho obchodního rozhodnutí. V tom případě Provozovatel zajistí umožnění užívání Služby Uživatelem až do konce Období, na které byla Služba Uživatelem uhrazena. V případě, že v rozporu s výše uvedeným Provozovatel ukončí poskytování Služby s okamžitou účinností a neumožní Službu užívat až do konce Období, na které byla Služba zaplacena, vrátí Uživateli poměrnou část z již uhrazené ceny za toto Období, čímž budou nároky mezi stranami z titulu předčasného ukončení smlouvy považovány za zcela vyrovnané.
  4. Možnosti ukončení spolupráce se dále řídí dle zákonných podmínek. Zejména je možné odstoupit od smlouvy v případě porušení těchto VOP podstatným způsobem, porušení dobrých mravů a platných právních předpisů. V případě, že Provozovatel od smlouvy odstoupí z výše uvedených důvodů, nemá Uživatel nárok na vrácení ceny a uhrazený tarif bez náhrady propadá.
  5. V případě, že dojde k ukončení smlouvy, dojde k výmazu dat Uživatele a Uživatel není nadále oprávněn Službu užívat.

 

 1. Výhrady
  1. Užívání Služby je na vlastní riziko Uživatele. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, včetně ztráty uložených dat či ušlého zisku, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Služby. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost Provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny za Službu v Období, ve kterém ke škodě nebo újmě došlo.
  2. Provozovatel neodpovídá za to, jakým způsobem Službu Uživatel využívá. Zejména nenese odpovědnost za užívání Služby v rozporu s platnými právními předpisy a neplnění či nesprávné plnění zákonných povinností Uživatele.
  3. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn provádět pravidelnou údržbu Služby, Uživatelského účtu a Webového rozhraní. V takovém případě mohou být dočasně nedostupné. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, která je důsledkem nemožnosti užití Služby a Uživatelského účtu.
  4. V případě jakéhokoliv problému je snahou Provozovatele zabránit ztrátě nebo poškození dat. Provozovatel však nemůže zaručit stálou dostupnost a integritu dat a neručí za jakékoliv změny, ztráty nebo poškození uložených dat, pokud jsou způsobeny technickými poruchami, činností Uživatele nebo útoky třetích stran.
  5. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Služby nebo v důsledku užití Služby v rozporu s jejím určením.
  6. Při užití aplikace dochází k získávání a zpracovávání údajů, které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES označeny jako osobní údaje. Podmínky ochrany osobních údajů obsahují zásady ochrany osobních údajů.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, je rozhodným právem české právo.
  2. Tyto VOP jsou ve smyslu § 1751 občanského zákoníku nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Případné odchylné ujednání smluvních stran má přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
  3. Jelikož je předmětem smlouvy dlouhodobé a opakované poskytování služeb stejného druhu, je Poskytovatel oprávněn v přiměřeném rozsahu VOP jednostranně měnit. V takovém případě bude Uživateli zasláno e-mailem upozornění na změnu obchodních podmínek a vztah se bude vždy řídit aktuální verzí VOP. Pokud nebude Uživatel se změnou souhlasit, má právo smlouvu vypovědět i bez výpovědní doby. Aktuální verze VOP je vždy k dispozici na Webovém rozhraní.
  4. V případě jakéhokoli sporu, týkajícího se využívání Služby se Uživatel a Provozovatel zavazují vynaložit veškeré úsilí ke smírnému urovnání sporu mimosoudní cestou.
  5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek či smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek či smlouvy.
  6. Uživatel prohlašuje, že si tyto VOP řádně přečetl, jejich obsahu porozuměl a význam veškerých ustanovení a doložek mu byl dostatečně vysvětlen, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá. Uživatel dále prohlašuje, že tyto obchodní podmínky neobsahují žádnou doložku či ustanovení, které by byly pro Uživatele nesrozumitelné nebo zvlášť nevýhodné nebo které by nemohl rozumně očekávat ve smyslu ustanovení § 1753 a § 1800 občanského zákoníku.
  7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2023.
Všeobecné obchodní podmínkyProhlášení o ochraně osobních údajů
crossmenumenu-circlecross-circle