TrustBite logo
TrustBite logo

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Správce osobních údajů, obchodní společnost Adalo Solutions s.r.o., se sídlem na adrese Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 04901681, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92517 (dále jen „společnost Adalo“), která je především provozovatelem internetových stránek www.trustbite.cz a dalších přidružených stránek, se zavazuje respektovat Vaše soukromí a jesi vědoma, jak je důležité chránit osobní údaje jednotlivce, proto při zpracování těchto údajů používá nejvyšší etické a regulační normy. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje zásady a postupy, které vytvořila společnost Adalo na ochranu osobních údajů a vyhovění příslušným zákonům o ochraně osobních údajů.
Tyto zásady vydává společnosti Adalo proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobní údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností Adalo, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

 1. Informace, které získáváme přímo od Vás

Společnost Adalo shromažďuje informace přímo od Vás, když se rozhodnete založit si účet na našich webových stránkách nebo v některé z našich mobilních aplikací, telefonujete nám nebo nám zasíláte e-maily, případně nám jinak přímo poskytujete informace. Následující seznam obsahuje příklady informací, které od Vás můžeme shromažďovat:

 1. Jméno
 2. Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresy atd.)
 3. Uživatelské jméno a heslo
 4. Datum narození
 5. Předvolby komunikace
 6. Věk
 7. Pracovní informace nebo údaje o podnikání včetně oblastí specializace.
 1. Informace, které shromažďujeme, když navštěvujete naše weby

Když navštívíte tento web, budeme mít přístup k následujícím typům informací o Vás:
Registrace na webu. Společnost Adalo tento web vybudovala tak, abyste nás mohli navštívit a prověřit si informace o službách, které nabízíme, aniž byste nám museli poskytnout jakékoli osobní údaje. Pokud se rozhodnete se zaregistrovat k používání funkcí a služeb společnosti Adalo, budeme od Vás shromažďovat osobní údaje, které mohou být zkombinovány, abychom Vám poskytovali služby či Vámi požadované informace, případně abychom zajistili úplné, aktuální a přesné osobní údaje.
IP adresa. Když navštívíte tento web, zaznamenáme adresu internetového protokolu (IP) vašeho počítače. IP adresa neodhaluje Vaši totožnost, ale umožní nám udržovat s Vámi komunikaci, když se budete po webu pohybovat.

JAK VAŠE ÚDAJE POUŽÍVÁME

Tím, že nám své osobní údaje poskytnete, souhlasíte, že tam, kde to dovolují místní zákony nebo kde jste souhlasili, že Vám budeme tuto komunikaci zasílat, můžeme tyto informace používat pro následující účely:

 1. plnění smluvního vztahu;
 2. účetní a daňové účely;
 3. zobrazování reklam;
 4. reagování na Vaše žádosti;
 5. zlepšování úrovně našich služeb;
 6. vylepšování obsahu naší komunikace;
 7. poskytování tipů, užitečných informací a informací o nových a aktualizovaných službách;
 8. upozorňování Vás na nové služby;
 9. vyhledávání Vašich názorů na naše služby;
 10. zvažování Vaší žádosti o zaměstnání;
 11. naše vlastní účely správy a zajištění kvality a
 12. jiné účely, které mohou být na tomto webu podrobně popsány.

Při používání Vašich osobních údajů se řídíme následujícími pravidly:

 1. Omezení

Společnost Adalo bude shromažďovat Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro jeden či více našich legitimních podnikatelských účelů, nebo pokud tak vyžaduje zákon. Osobní údaje budeme shromažďovat pouze zákonnými a čestnými prostředky a ne nepřiměřeně rušivým způsobem.

 1. Účel

Při shromažďování Vašich osobních údajů vynaloží společnost Adalo přiměřené kroky, aby Vás informovala, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem a jak bude údaje používat pouze pro uvedené primární nebo související sekundární účely.

 1. Zpřístupnění

Společnost Adalo Vás bude informovat o organizacích (nebo typech organizací), jimž můžeme zpřístupnit dané osobní údaje, a poskytne Vám kontaktní údaje pro případ, že byste chtěli mít přístup ke svým osobním údajům, které o Vás máme, nebo potřebovali aktualizovat své osobní údaje či preference.

JAK VAŠE ÚDAJE SDÍLÍME S OSTATNÍMI

Vezměte prosím na vědomí, že povolené převody osobních údajů třetím stranám nebo jiným obchodním společnostem, které náleží nebo v budoucnu budou náležet do skupiny Adalo,  zahrnují převod údajů z jedné země do jiné a mohou zahrnovat převody do země, kde zákony stanoví jinou úroveň ochrany než zákony Vaší země.V takových případech podnikneme příslušné kroky na adekvátní ochranu osobních údajů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

 1. Přidružené společnosti

Osobní údaje můžeme zpřístupnit našim přidruženým společnostem pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Za přidružené společnosti se považují obchodní společnosti již náležící nebo, které budou v budoucnu náležet do skupiny Adalo, a které se podílí na správě, rozvoji a servisu poskytovaných služeb. .

 1. Třetí strany

Společnost Adalo může využívat služby poskytované třetími stranami za účelem zkvalitňování služeb, poskytování služeb nových, které mohou vyžadovat zpřístupnění Vašich osobních údajů třetím stranám. Těmi mohou být např. provozovatelé našich informačních systémů; externí odborníci v jednotlivých agendách a poskytovatelé externího poradenství.
Když takové třetí strany zprostředkujeme přístup k Vašim osobním údajům, bude mít povolen přístup pouze pro účely konzistentní s těmito zásadami ochrany osobních údajů a bude se od něj požadovat ochrana Vašich osobních údajů v souladu se všemi platnými zákony o ochraně osobních údajů a těmito Zásadami.

 1. Vymáhání zákona

Za určitých okolností můžeme být požádáni o vydání Vašich osobních údajů v reakci na soudní příkaz, soudní předvolání, příkaz k domovní prohlídce, požadavek zákona či předpisu. Hodláme spolupracovat v odpovědi na takové požadavky, přičemž podnikneme příslušná opatření, abychom zajistili, že žadatel bude chápat citlivou povahu osobních údajů a/nebo osobních údajů, které může obdržet. Rovněž si vyhrazujeme právo spolupracovat s orgány vynucujícími dodržování zákonů při vyšetřování a trestním stíhání uživatelů, kteří poruší naše pravidla nebo se budou podílet na chování, které je nezákonné či škodlivé pro osoby či osobní údaje, za něž odpovídáme.

 1. Podnikové transakce

Vaše údaje můžeme zpřístupnit třetí straně v souvislosti s reorganizací společnosti, fúzí, prodejem, vytvořením podniku se společnou majetkovou účastí, přidělením, převodem nebo jiným disponováním celým naším předmětem podnikání, majetkem nebo akciemi, včetně souvislosti s vyhlášením bankrotu nebo jinými právními ujednáními.

SOUBORY COOKIE A OSTATNÍ TECHNOLOGIE

Společnost Adalo využívá řadu technologií k posouzení způsobu používání našich webů, k přizpůsobení Vašich zkušeností a k poskytování online obsahu přizpůsobeného podle Vašich zájmů, jako jsou internetové značky a soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které do Vašeho počítače nebo jiného zařízení, z něhož přecházíte na internet, umístí naše weby. Tyto soubory cookie nám umožní odlišit Vás od ostatních uživatelů našeho webu a zlepšit náš web i Vaše zkušenosti při jeho procházení. Další informace o souborech cookie a jiných technologiích shromažďování údajů, získáte v našich Zásadách týkajících se souborů cookie a ostatních technologií.

ODKAZY NA JINÉ WEBY

Weby společnosti Adalo mohou rovněž uvádět odkazy na weby, které by mohly být podle našeho názoru pro Vás užitečné a informativní. Obsah těchto webů nepropagujeme ani nedoporučujeme a neneseme odpovědnost za jejich postupy v souvislosti s těmito weby. Doporučujeme Vám seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů každého webu, který navštívíte.
Společnost Adalo může také uzavřít partnerství s jinými společnostmi a společně Vám mohou poskytovat obsah nebo služby jako sdružená nebo společná značka pomocí webu společné značky s logem Adalo i partnera v rámci společné značky. Přečtěte si individuální zásady ochrany osobních údajů webů pod společnou značkou, protože se mohou v některých ohledech lišit od našich.

JAK INFORMACE UCHOVÁVÁME A JAKÁ MÁTE PRÁVA

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné pro účely, pro něž byly shromážděny. Minimálně po dobu poskytování služeb, dále po dobu, kterou jsme povinni osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste nám případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.
Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně.
Pokud si přejete mít přístup ke svým osobním údajům nebo pokud požadujete informace o osobních údajích, které o Vás uchováváme, můžete kdykoli kontaktovat společnost Adalo (jako zdroj osobních údajů). Jako správce údajů máme právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Můžete z legitimních důvodů vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a můžete požadovat jejich opravu a vymazání.
Tam, kde společnost Adalo zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Toto odvolání nebude mít vliv na zpracování Vašich údajů na základě Vašeho předchozího souhlasu do okamžiku jeho odvolání.
V případě pochybností se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně způsobu, jakým byly Vaše osobní údaje shromážděny nebo jakým je společnost Adalo zpracovává, nebo jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo pokud budete chtít uplatnit některá ze svých práv, jak je uvedeno výše, můžete se obrátit na support@trustbite.cz.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budeme používat pouze způsobem uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů platných v době, kdy byly údaje od Vás získány. Vyhrazujeme si však právo kdykoli změnit podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů (například kvůli změnám zákonů o ochraně osobních údajů), a to publikováním revizí na tomto webu. Podnikneme adekvátní a přiměřené akce, abychom v případě potřeby v souvislosti s jakoukoli změnou získali Váš souhlas.

INFORMACE PRO OBYVATELE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

V rámci zákonů o ochraně údajů Evropské unie platí, že správcem údajů je jakýkoli právní subjekt, který zodpovídá za ochranu Vašich osobních údajů a napomáhá Vám uplatňovat Vaše práva na ochranu osobních údajů.Správcem Vašich osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami je:
Adalo Solutions s.r.o.
Sídlo firmy: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 04901681
DIČ: CZ04901681
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, složka
V případě, že to budete považovat za nutné, můžete zadat stížnost u místního úřadu ochrany údajů, pokud se domníváte, že byla narušena Vaše práva na ochranu osobních údajů. Podrobnosti o místním úřadu ochrany údajů získáte zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Všeobecné obchodní podmínkyProhlášení o ochraně osobních údajů
crossmenumenu-circlecross-circle